SLAM® @ The Foiling Week Garda Lake 2018

1-gianfranco-azzini-my-way-design-studio-the-foiling-view-slam

2-gianfranco-azzini-my-way-design-studio-the-foiling-view-slam

3-gianfranco-azzini-my-way-design-studio-the-foiling-view-slam

5-gianfranco-azzini-my-way-design-studio-the-foiling-view-slam

7-gianfranco-azzini-my-way-design-studio-the-foiling-view-slam

6-gianfranco-azzini-my-way-design-studio-the-foiling-view-slam

4-gianfranco-azzini-my-way-design-studio-the-foiling-view-slam

8-gianfranco-azzini-my-way-design-studio-the-foiling-view-slam